Tin tức

Thường Cấp

15/10/2018

Thưởng cấp

Đạt cấp nhất định sẽ được nhận quà tương ứng

Đạt Lv 10: Lớp Casablanca, 10 KC, Thùng Dầu, 50.000 Vàng
Đạt Lv 12: Rương thường, 10 KC, Thùng Dầu, 100.000 Vàng
Đạt Lv 15: Chìa trung cấp*2, 10 KC, Thùng Dầu, 150.000 Vàng
Đạt Lv 18: Rương trung cấp*2, 20 KC, Thùng Dầu, 200.000 Vàng
Đạt Lv 20: Chìa cao cấp*2, 20 KC, Thùng Dầu, 250.000 Vàng
Đạt Lv 23: Rương cao cấp*2, 30 KC, Thùng Dầu*2, 300.000 Vàng
Đạt Lv 26: Chìa cao cấp*2, 30 KC, Thùng Dầu*2, 350.000 Vàng
Đạt Lv 30: Rương cao cấp*2, 40 KC, Thùng Dầu*3, 400.000 Vàng
Đạt Lv 35: Chìa cao cấp*2, 40 KC, Thùng Dầu*3, 450.000 Vàng
Đạt Lv 40: Rương cao cấp*2, 40 KC, Thùng Dầu*3, 500.000 Vàng
Đạt Lv 45: Chìa cao cấp*2, 50 KC, Thùng Dầu*3, 550.000 Vàng
Đạt Lv 50: Rương cao cấp*2, 50 KC, Thùng Dầu*3, 600.000 Vàng
Đạt Lv 55: Chìa cao cấp*2, 50 KC, Thùng Dầu*3, 650.000 Vàng
Đạt Lv 60: Rương cao cấp*2, 60 KC, Thùng Dầu*3, 700.000 Vàng
Đạt Lv 65: Chìa cao cấp*2, 65 KC, Thùng Dầu*3, 750.000 Vàng
Đạt Lv 70: Rương cao cấp*2, 70 KC, Thùng Dầu*3, 800.000 Vàng
Đạt Lv 75: Chìa cao cấp*2, 75 KC, Thùng Dầu*3, 850.000 Vàng
Đạt Lv 80: Rương cao cấp*2, 80 KC, Thùng Dầu*3, 900.000 Vàng
Đạt Lv 85: Chìa cao cấp*2, 85 KC, Thùng Dầu*3, 1.000.000 Vàng
Đạt Lv 90: Rương cao cấp*2, 90 KC, Thùng Dầu*3, 1.200.000 Vàng
Đạt Lv 95: Chìa cao cấp*2, 95 KC, Thùng Dầu*3, 1.500.000 Vàng
Đạt Lv 100: Chìa cao cấp*2, 100 KC, Thùng Dầu*3, 1.500.000 Vàng

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ